Inschrijven

VOORINSCHRIJVING IS GESLOTEN!

Beperkte na inschrijving mogelijk:

Vrijdag 12 juli:

Gratis voor de Rabobank Run For Food kidsrun INSCHRIJVEN TOT UITERLIJK 18:30uur !

€ 8,- voor de Reinerink Bloemen en Planten 5,3 km  INSCHRIJVEN TOT UITERLIJK 19:00uur !

€ 10,- voor de Bewust Bewegen 8,5 km BEPERKT (nog 10 startplekken) INSCHRIJVEN TOT UITERLIJK 19:00uur !

Let op! Voor de 12,5 GEEN na inschrijving mogelijk

 

Zaterdag 13 juli

Voor de trailrun over 22 km (maximaal 100 deelnemers) Let op! GEEN na inschrijving mogelijk !

€ 5,- voor de Vasse Vitaal wandeltocht over 8,5 km INSCHRIJVEN en START tussen 10:00 en 11:00uur

 

Voorwaarden Deelname en Aansprakelijkheid:

Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.  De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.

De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie;